Uwaga przedsiębiorcy z Wielkopolski! Od 28 lutego do 5 kwietnia 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:
a) Wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców;
b) Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej;
c) Wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R;
d) Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego oraz konsorcjów przemysłowo – naukowych. Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 50 000 000,00 PLN z czego 45 000 000,00 PLN jest wyodrębnione dla MŚP.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów badawczych lub projektów mieszanych objętych pomocą publiczną:
• Podmioty z sektora MŚP – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych;
• Podmioty z sektora dużych przedsiębiorstw – maksymalnie 65% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych pomocą de minimis:
• Maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 000,00 PLN.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 100 000,00 PLN;
Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 5 000 000,00 PLN;

Więcej informacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/303#recruitment_section_2