Z przyjemnością informujemy, że doszło do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Gminą Łubniany a PLADA sp. z o.o. z siedzibą w Chrząstowicach, w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego” w trakcie którego, Ingenis sp. z o.o. pełnił rolę doradcy od samego początku postępowania aż do momentu podpisania Umowy.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym została podpisana przez Pawła Wąsiaka, Wójta Gminy Łubniany oraz Łukasza Sokołowskiego, Prezesa PLADA sp. z o.o.

Na podstawie zawartej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym PLADA sp. z o.o. odpowiedzialna będzie za zarządzanie i eksploatację siecią wodną i kanalizacyjną na terenie Gminy Łubniany poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę, polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków. Partner prywatny będzie płacił Gminie rocznie 108 tysięcy złotych za dzierżawę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Dodatkowo, PLADA sp. z o.o wybuduje (w pierwszym roku trwania umowy) przepompownię ścieków w Luboszycach. W ciągu dwóch pierwszych lat trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny wykona przegląd i modernizację 760 najstarszych przepompowni, a także modernizację na radiowe wodomierze na przyłączach domowych. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym została zawarta na 10 lat i obowiązywać będzie do 31 grudnia 2031 roku.

Więcej informacji o postępowaniu można znaleźć na stronie internetowej Gminy Łubniany – https://lubniany.pl/6014/nowy-operator-sieci-wodno-kanalizacyjnej.html