Dofinansowanie: Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – RPO Łódzkie

Dofinansowanie: Transport multimodalny – RPO Łódzkie

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej Osi Priorytetowej III Transport,...

czytaj dalej
Dofinansowanie: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł – POIiŚ Śląskie

Dofinansowanie: Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu KONKURS V

Od 30 kwietnia jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła...

czytaj dalej
Dotacje: Jednostki Samorządu Terytorialnego – Śląskie

Dotacje: Jednostki Samorządu Terytorialnego – Śląskie

Od 29 marca jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa śląskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach: 1. Poddziałania 1.7.1 Wspieranie...

czytaj dalej
Dofinansowanie: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł – POIiŚ Śląskie

Dofinansowanie: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii

Od 30 marca przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Programu...

czytaj dalej